REGULAMIN UŻYTKOWANIA APLIKACJI „MONTERGO”

§ 1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący załącznik do umowy licencyjnej aplikacji „MonterGO”, określający zasady świadczenia Usługi;

 2. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, na podstawie zawartej przez strony Umowy, polegająca na udzieleniu Usługobiorcy przez Usługodawcę licencji na zdalne korzystanie z aplikacji „MonterGO”, przeznaczonej do użytku na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android oraz desktopowych za pomocą panelu zarządzania dostępnego pod adresem http://app.montergo.com/.

 3. Aplikacja – oprogramowanie „MonterGO”, przeznaczone do użytku na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android oraz desktopowych za pomocą panelu zarządzania dostępnego pod adresem http://app.montergo.com/, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy i są udostępniane zdalnie Usługobiorcy w ramach Usługi;

 4. Platforma – infrastruktura techniczna (obejmująca sprzęt, w tym dedykowane serwery, oprogramowanie firm trzecich, systemy operacyjne, w tym łącza po stronie Usługodawcy), na której zainstalowana jest Aplikacja, zapewniana, utrzymywana i administrowana przez Usługodawcę w ramach Usługi;

 5. Usługodawca – MONTERGO.COM sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, Złotowo 10, 88-190 Barcin, NIP: 9671443344, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Bydgoszczy pod nr KRS: 0000884458, kapitał zakładowy: 10.000 zł;

 6. Usługobiorca – osoba, na rzecz której Usługodawca świadczy Usługę;

 7. Użytkownik – osoba bezpośrednio korzystająca z Aplikacji w imieniu Usługobiorcy, w ramach świadczonej Usługi;

 8. Urządzenie – urządzenie mobilne i desktopowe, którego właścicielem lub osobą uprawnioną do korzystania jest Usługobiorca albo działający w jego imieniu Użytkownik, na którym dostępna jest odpowiednia wersja systemu operacyjnego iOS lub Android.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na mocy warunków niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy ograniczonego, nieprzenoszonego, niewyłącznego i odpłatnego prawa do korzystania z zainstalowanej na Platformie Aplikacji, wyłącznie na Urządzeniu. Prawa Usługobiorcy do korzystania z poprzednich wersji Aplikacji, innych niż bieżąca wersja Aplikacji, wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji Aplikacji, zainstalowanej na Urządzeniu. Korzystanie to jest rozumiane jako zainstalowanie Aplikacji do pamięci Urządzenia, wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez Usługobiorcę działalnością gospodarczą.

 1. Wszelkie prawa do użytkowania Aplikacji są udzielane jedynie na zasadzie licencji. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do Aplikacji. Usługodawca zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji. Wszelkie korzystanie z Aplikacji lub dostęp do niej podlega warunkom i postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz stosownym przepisom prawa. Usługodawca zastrzega wszelkie prawa do Aplikacji.

 2. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. W ramach Usługi Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do Aplikacji dla liczby użytkowników w zakresie określonym przez Strony oraz do przechowywania na Platformie danych Usługobiorcy wprowadzonych przez niego do Aplikacji. Usługobiorca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Aplikacji.

 4. W ramach udzielanej Usługi Usługobiorca ani Użytkownik nie może:

  1. rozprowadzać, kopiować, wynajmować, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować ani tłumaczyć Aplikacji lub udzielać na nią sublicencji;

  2. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować (odtwarzać postać źródłową programu w oparciu o jego kod wynikowy) lub dezasemblować Aplikacji, tworzyć na jej podstawie dzieł pochodnych;

  3. podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji na podstawie kodu skompilowanego;

  4. użytkować Aplikacji w połączeniu z nieautoryzowanym, nielegalnym, fałszywym lub modyfikowanym sprzętem albo oprogramowaniem;

  5. instalować wcześniejszych wersji Aplikacji;

  6. naruszać aktualnie obowiązujących przepisów prawa w związku z dostępem do Platformy lub korzystaniem z Aplikacji;

  7. pozyskiwać Aplikacji w sposób inny niż poprzez autoryzowane metody dystrybucji Usługodawcy;

  8. wykorzystywać Aplikacji w sposób niezgodny z przyznaną licencją.

 5. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Usługobiorcy w zastosowaniu Aplikacji w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Usługobiorcy leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Aplikacji poprzez film instruktażowy i prezentacje multimedialną. Usługodawca nie dostosowuje Aplikacji do konkretnych potrzeb Usługobiorcy, a proces rozwoju i aktualizowania Aplikacji uzależniony jest od polityki w zakresie organizacji produkcji stosowanej przez Usługodawcę.

 6. Usługodawca może dostarczać aktualizacje, uaktualnienia lub usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

§ 3. REJESTRACJA I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę następuje poprzez opłacenie pierwszej faktury Usługodawcy.

 1. Po spełnieniu czynności określonych w ust. 1 powyżej Usługodawca dokonuje rejestracji elektronicznego konta Usługobiorcy w bazie użytkowników Aplikacji, nadając Usługobiorcy dane uwierzytelniające – login i hasło pozwalające na dostęp do Platformy i Aplikacji.

 2. W ramach rejestracji elektronicznego konta Usługobiorca przekazuje Usługodawcy niezbędne, identyfikujące go dane (w tym dane kontaktowe) oraz określa liczbę Użytkowników Aplikacji. W tym zakresie Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 3. Usługodawca potwierdza zamówienie i przekazuje dane uwierzytelniające za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 4. Po dokonanej rejestracji logowanie do systemu następuje za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: http://app.montergo.com/.

 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi wymaga prawidłowego zalogowania się do Aplikacji przez Usługobiorcę. Aplikacja jest dostępna do użytku na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS lub Android oraz desktopowych za pomocą panelu zarządzania dostępnego pod adresem http://app.montergo.com/

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. W celu korzystania z Usługi przez Usługobiorcę konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  1. posiadanie Urządzenia z legalnie działającą, zaktualizowaną wersją systemu operacyjnego iOS lub Android,

  2. posiadanie na Urządzeniu odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na pobranie i uruchomienie Aplikacji,

  3. posiadanie dostępu do Internetu gwarantującego nieprzerwany dostęp do Aplikacji podczas korzystania z niej.

 1. Korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę wymaga każdorazowego połączenia się z Platformą (z kontem Usługi) oraz podania loginu i hasła przed każdorazowym zalogowaniem się do Aplikacji.

 2. Usługodawca oświadcza, że Usługa oferowana jest i świadczona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż Aplikacja jest zainstalowana i utrzymywana w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy (Platformy).

 3. Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji przez Usługobiorcę lub Użytkowników, w ramach świadczonej Usługi, stanowią własność Usługobiorcy.

§ 5. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca umożliwi Usługobiorcy korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: support@montergo.com, porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi, pomocy w rozwiązywaniu problemów uniemożliwiających korzystanie z Aplikacji itp. Wsparcie techniczne świadczone jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane na Platformie, wprowadzone przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, jak również nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. nieuprawnionych pracowników Usługodawcy). W/w dane przechowywane będą na serwerach dedykowanych, wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia.

 2. Usługodawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywał dla własnych potrzeb danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Aplikacji, z zastrzeżeniem wymogów aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 9. Regulaminu oraz wykorzystywania danych do monitorowania i diagnostyki systemu Aplikacji.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji działania Usługi i funkcjonalności Aplikacji. O wprowadzeniu takich zmian Usługodawca w miarę możliwości będzie informował Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia informacji o świadczeniu Usługi na rzecz Usługobiorcy na stronie internetowej Usługodawcy na potrzeby listy referencyjnej, chyba że Usługobiorca zgłosi Usługodawcy sprzeciw w formie pisemnej.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych i naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Usługi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by poinformować wcześniej Usługobiorcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ewentualnych przerwach w działaniu Usługi. Ponadto, o planowanych pracach konserwacyjnych i innych, Usługodawca informował będzie Usługobiorcę w postaci komunikatów wyświetlanych po zalogowaniu się Usługobiorcy lub Użytkownika do Aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi, wynikających z w/w przyczyn.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej konfiguracji Usługi przez Usługobiorcę.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania Usługi w przypadkach stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy. W takim przypadku opłaty uiszczone za Usługę przez Usługobiorcę nie podlegają zwrotowi.

 8. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi ze wszystkich tytułów (w tym utraty danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Usługobiorcę, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznej opłaty za Usługę netto, w wysokości obowiązującej w dniu akceptacji regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

  1. problemami telekomunikacyjnymi,

  2. niedziałaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych,

  3. wadami Urządzenia Usługobiorcy,

  4. brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie Usługobiorcy,

  5. nieprawidłową obsługą aplikacji przez Usługobiorcę lub Użytkowników,

  6. błędami lub brakami w danych wprowadzonych do aplikacji przez Usługobiorcę lub Użytkowników,

  7. korzystaniem przez Usługobiorcę z niezaktualizowanej wersji Aplikacji,

  8. ingerencją w Aplikację lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z udostępnieniem przez Usługobiorcę osobom nieuprawnionym danych kont Usługi lub danych uwierzytelniających lub też brakiem u Usługobiorcy odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem w/w danych,

  9. innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Usługobiorca mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Usługobiorcy z winy umyślnej Usługodawcy. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca jest obowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu udzielonej licencji na korzystanie z Usługi.

 1. W przypadku zmiany przekazanych Usługodawcy danych, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane wprowadzane do systemu w ramach świadczonej Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych danych. Usługobiorca nie może wprowadzać do Aplikacji danych o charakterze bezprawnym

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Aplikacji jakimkolwiek osobom trzecim.

 4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków na jakąkolwiek osobę trzecią, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Usługodawcy. W szczególności dotyczy to sytuacji zbycia przez Usługobiorcę Urządzenia, na którym zainstalowana była Aplikacja.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć dane konta Usługi oraz dane uwierzytelniające, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych. Wszelkie szkody wynikające z niedopełnienia tego obowiązku obciążają Usługobiorcę.

 6. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, w szczególności w zakresie określonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 tj.).

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznawania się z treścią wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną oraz komunikatów publikowanych przez Usługodawcę i stosowania się do zaleceń Usługodawcy podawanych w tych wiadomościach i komunikatach, jak również do powstrzymania się od korzystania z Aplikacji w terminach przeznaczonych na prace konserwacyjne lub mające na celu aktualizację.

§ 7. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY

 1. Opłaty za świadczenie Usługi dokonywane są przez Usługobiorcę z góry, za przyjęty okres rozliczeniowy.

 2. Faktury dostarczane będą przez Usługodawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji konta, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

 3. W przypadku braku zapłaty za Usługę po upływie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z ust. 4 powyżej, Usługodawca prześle do Usługobiorcy dodatkowe wezwanie do zapłaty. Wezwanie dokonane zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Usługobiorcę przy rejestracji.

 4. W przypadku braku zapłaty przez Usługobiorcę dwóch kolejnych faktur, Usługodawca, bez konieczności dodatkowego wzywania Usługobiorcy do zapłaty, może zablokować dostęp do Usługi, uniemożliwiając Usługobiorcy korzystanie z Aplikacji w pełnym zakresie (tj. poprzez brak możliwości wprowadzania jakichkolwiek nowych danych).

 5. Odblokowanie dostępu do Usługi następuje po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty wszelkich zaległych należności. W takiej sytuacji Usługodawca może żądać zapłaty przez Usługobiorcę dodatkowej opłaty aktywacyjnej w wysokości dwukrotności miesięcznego abonamentu, za odblokowanie Usługi.

 6. W przypadku, gdy opóźnienie Usługobiorcy w zapłacie wynagrodzenia za Usługę przekracza 7 dni, licząc od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w ust. powyżej, Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 7. W przypadku uchybienia terminowi płatności Usługobiorca zobowiązany będzie uiścić na rzecz Usługodawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych uregulowane w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 tj.. ze zm.).

 8. Usługobiorca zobowiązany jest do każdorazowego pobrania i zarchiwizowania faktury we własnym zakresie.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, której dotyczy reklamacja. Niezgłoszenie reklamacji w tym terminie oznacza akceptację przez Usługobiorcę prawidłowości wykonania Usługi.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi oraz działania Aplikacji i Platformy należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Usługodawcy: support@montergo.com.

 3. Za dzień wniesienia reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się dzień pojawienia się zgłoszenia na serwerze odbiorczym Usługodawcy.

 4. W zgłoszeniu reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest wskazać:

  1. nazwę Usługobiorcy, nazwę konta Usługi oraz adres do korespondencji,

  2. przedmiot reklamacji, w tym szczegółowy opis nieprawidłowości w działaniu Aplikacji lub Platformy,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację – z zastrzeżeniem, że reklamacja nie może dotyczyć niedziałania lub nienależytego działania Aplikacji lub Platformy z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (w tym z powodu problemów z dostępem do Internetu po stronie Usługobiorcy). Przed zgłoszeniem reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest zweryfikować te kwestie.

 1. Zgłoszona reklamacja podlega rozpatrzeniu:

  1. w przypadku, gdy dotyczy niedziałania lub nienależytego działania Usługi (w tym braku dostępu do Aplikacji, nieprawidłowego działania Aplikacji itp.) – niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia;

  2. w przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach – w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.

 1. W zakreślonych powyżej terminach Usługodawca zobowiązany jest do przywrócenia poprawnego działania Usługi lub przedstawienia Usługobiorcy (pocztą elektroniczną lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestię ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.

§ 10. WYPOWIEDZENIE, ZMIANA REGULAMINU

 1. Stronom przysługuje możliwość wypowiedzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w trakcie rejestracji,

  2. niepowiadomienia Usługodawcy o zmianie danych rejestrowych Usługobiorcy w terminie 30 dni od dokonania zmiany,

  3. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu

 2. Określone w § 7. ust. 9 i § 10. ust. 2 Regulaminu oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, ze wskazaniem przyczyn wypowiedzenia.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej albo poprzez zamieszczanie komunikatów wyświetlanych po zalogowaniu się Usługobiorcy lub Użytkownika do Aplikacji.

 4. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na treść zmiany Regulaminu, Usługobiorca może – w terminie 7 dni od dnia przekazania treści wprowadzanej zmiany – złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu ze skutkiem na koniec przyjętego w okresu rozliczeniowego, w którym oświadczenie zostało złożone. Niezłożenie przez Usługobiorcę wypowiedzenia w w/w terminie oznacza zgodę Usługobiorcy na nowe brzmienie Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, ze wskazaniem przyczyn wypowiedzenia.

 5. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu, zrealizowaniu lub odstąpieniu, niezależnie od przyczyny, Aplikacja wraz ze wszystkimi danymi zgromadzonymi w niej w okresie świadczenia Usługi może zostać przez Usługodawcę usunięta w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie (nieodwracalny).

§ 11. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych na wszelkich nośnikach danych, bez względu na sposób ich przekazania.

 1. Przez „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje związane w jakikolwiek sposób z działalnością Usługodawcy, znane lub ujawnione na rzecz Usługobiorcy, które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o usługach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formularzach, metodach handlowych, wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o klientach, a także i inne informacje Usługodawcy nabyte przez Usługobiorcę, również w drodze prowadzonej przez Strony korespondencji elektronicznej i pisemnej. Informacje Poufne nie zawierają takich elementów, które są publikowane lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub do których istnieje wolny dostęp ze źródeł handlowych bądź innych.

 2. Usługobiorca w żaden sposób i w żadnej formie nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, nie sporządzi żadnych kopii przekazanych dokumentów zawierających Informacje Poufne i nie wykorzysta Informacji Poufnych. Ponadto, Usługobiorca zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających lub związanych z Informacjami Poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, jeżeli dojdzie do naruszenia określonego w Regulaminie obowiązku do zachowania poufności.

 4. Obowiązek Usługobiorcy do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych trwa w przez okres 5 lat licząc od dnia rozwiązania, zrealizowania, wygaśnięcia lub odstąpienia.

 5. Usługobiorca może zostać częściowo zwolniony z obowiązku zachowania poufności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zachowania poufności Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Usługodawca zachowuje przy tym prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście powstałej szkody.

 7. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku zachowania poufności należy rozumieć każdy przypadek nieuprawnionego kopiowania, utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, z wyjątkiem ujawnienia tych informacji w oparciu o zgodę Usługodawcy.

 8. Zobowiązanie Usługobiorcy do zachowania poufności obowiązuje również w przypadku wykonania, niewykonania, wypowiedzenia, rozwiązania i odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni) informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących formy prawnej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a zwłaszcza do podania wszelkich zmian danych objętych wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (KRS).

 2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie siedziby lub adresu do doręczeń, a także o adresie email podanym do kontaktu przy rejestracji. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku aktualnym adresem jest adres widniejący w systemie CEIDG lub KRS. Pisma wysłane pod wskazany adres Strony uznają za doręczone skutecznie i powodujące skutki prawne w nich określone.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 tj. ze zm.).