1. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych związanych z udzielaniem przez Usługodawcę usług udostępnienia do korzystania aplikacji MonterGO (zwanej dalej „Aplikacją”), następuje na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz w niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”).
 1. Ilekroć w Polityce, będzie mowa o „RODO”, to oznacza to ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze spr.).
 2. Pozostałe pojęcia występujące w Polityce należy rozumieć zgodnie z ich legalnymi definicjami zawartymi w treści Regulaminu, a w razie ich braku, zgodnie z ich normalnym znaczeniem.
 3. Na podstawie art. 13 RODO Administratorem danych osobowych jest MONTERGO.COM sp. z o.o., Złotowo 10, 88-190 Barcin, NIP: 9671443344, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Bydgoszczy pod nr KRS: 0000884458, kapitał zakładowy: 10.000 zł, e-mail: support@montergo.com.
 4. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym poprzez korzystanie z Aplikacji, dochodzi do przetwarzania danych osobowych na potrzeby bieżącej obsługi Platformy i zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji (w tym rejestracji konta na Platformie, a także w celu utrzymywania i wsparcia technicznego dla utworzonego konta). Dane użytkowników Platformy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług (zwanej dalej „Umową”), w tym drogą elektroniczną. Jeżeli dodatkowo wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych, to podstawą przetwarzania w tym celu danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podane dane (imię, nazwisko, firma, adres e-mail, nr tel.) mają charakter zwykłych danych osobowych i są podawane dobrowolnie. Jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację celu/ów związanych z usługami Usługodawcy, w tym korzystanie z Aplikacji.
 6. Podane dane będą przechowywane przez następujące okresy:
  1. dane przetwarzane dla celów założenia i utrzymania konta będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy – utrzymywania aktywnego konta użytkownika Platformy, a po rozwiązaniu Umowy – usunięciu konta przez okres 36 miesięcy od dnia rozwiązania/usunięcia,
  2. dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowywane będą przez okres obowiązywania Umowy i przez 24 miesiące od dnia jej rozwiązania,
  3. w każdym przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 7. Administrator nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych, a wszelkie żądania należy kierować bezpośrednio do Administratora, najlepiej drogą e-mailową na adres rodo@montergo.com.
 8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani ich nie profiluje.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom, zleceniobiorcom i kontrahentom związanym z bieżącą obsługą Platformy oraz prawidłowym działaniem Aplikacji, a w razie potrzeby także uprawnionym organom.
 10. Każdy użytkownik Aplikacji ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych na podstawie warunków opisanych w art. 17 RODO,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie warunków wymienionych w art. 18 RODO,
  5. żądania przeniesienia danych opisanego w art. 20 RODO,
  6. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 11. Wszelkie uprawnienia należy wykonywać drogą e-mailową, ewentualnie pisemną.
 12. Dane osobowe zabezpieczone są adekwatnie do wymogów RODO i innych przepisów prawa.
 13. Szczegóły ochrony danych osobowych w działalności administratora reguluje wewnętrzna Polityka ochrony danych osobowych Usługodawcy.